home
WSPÓŁPRACA
Sobota, 15 grudnia 2018 r.

Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami (WBZC - NARFA POL) jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej właściwą w zakresie kierowania gospodarką zasobami częstotliwości fal radiowych w resorcie Obrony Narodowej oraz zapewnienia niezakłóconej pracy wojskowych urządzeń radiokomunikacyjnych i innych wojskowych urządzeń radioelektronicznych

 

Główne zadania Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami:

 

1) Dokonywanie przydziałów częstotliwości i zakresów częstotliwości fal radiowych, dla wojskowych urządzeń radiowych będących na wyposażeniu komórek organizacyjnych:

a) Ministerstwa Obrony Narodowej,
b) Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych,
c) Dowództwa Garnizonu Warszawa,
d) Żandarmerii Wojskowej,
e) innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych
Ministrowi Obrony Narodowej i przez niego nadzorowanych.

2) Zapewnianie, przydziałów częstotliwości dla jednostek sił zbrojnych państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

3) Wydawanie opinii o możliwości wprowadzenia na wyposażenie nowych typów wojskowych urządzeń radiowych pochodzących z importu,występujących samodzielnie lub w zestawach sprzętu wojskowego, z punktu widzenia:

a) niezakłóconej pracy tych urządzeń;

b) zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi i dokumentami regulującymi przeznaczenia częstotliwości i zakresów częstotliwości oraz warunki ich wykorzystywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także porozumieniem określającym zasady wykorzystania widma przez Siły Zbrojne państw NATO (NATO Joint Civil-Military Frequency Agreement-NJFA);

 

4) Podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu eliminacji zaistniałych zakłóceń elektromagnetycznych.

W przypadku zakłóceń pomiędzy cywilnymii wojskowymi urządzeniami radiowymi, przedsięwzięcia te są realizowane we współpracy z właściwym krajowym cywilnym organem zarządzania częstotliwościami;

 

5) Reprezentowanie interesów resortu Obrony Narodowej we współpracy z organami zarządzania częstotliwościami NATO, państw członkowskich NATO i innych państw, oraz udział w pracach innych międzynarodowych organizacji, zajmujących się problematyką planowania wykorzystania widma częstotliwości fal radiowych.