home
WKC
Sobota, 17 listopada 2018 r.

 Wydział Koordynacji Częstotliwości jest organem wykonawczym Dyrektora Biura w zakresie zapewnienia niezakłóconej pracy urządzeń i systemów radioelektronicznych w SZ RP, koordynowania wykorzystania widma częstotliwości fal radiowych przez urządzenia i systemy radiokomunikacyjne i radioelektroniczne pracujące w resorcie Obrony Narodowej oraz odpowiada za obsługę Biura w zakresie utrzymania systemów informatycznych i gospodarkę środkami służby łączności i informatyki.

 

Do głównych zadań wydziału należy:

w zakresie zapewnienia niezakłóconej pracy urządzeń i systemów radioelektronicznych:

  • opiniowanie wniosków koordynacyjnych administracji cywilnych państw sąsiednich w zakresie służb stałych, ruchomych, stacji telewizji cyfrowej i analogowej oraz innych;
  • analizowanie przypadków powstawania zakłóceń elektromagnetycznych oraz podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć mających na celu eliminację tych zakłóceń. W przypadku zakłóceń pomiędzy cywilnymi i wojskowymi urządzeniami radiowymi, przedsięwzięcia te należy realizować we współpracy z właściwym krajowym cywilnym organem zarządzania częstotliwościami;
  • koordynacja częstotliwości wojskowych w obszarach przygranicznych z przedstawicielami wojskowych służb częstotliwościowych państw sąsiednich na potrzeby SZ RP;
  • reprezentowanie interesów resortu Obrony Narodowej we współpracy z organami zarządzania częstotliwościami NATO, państw członkowskich NATO i innych państw oraz udział w pracach innych międzynarodowych organizacji, zajmujących się problematyką kompatybilności elektromagnetycznej;
  • analiza i opiniowanie wniosków o możliwości zapewnienia niezbędnego widma częstotliwości dla poprawnej pracy urządzeń radioelektronicznych sił zbrojnych państw NATO (wnioski Frequency Supportability),

 

w zakresie systemów informatycznych:

  • utrzymanie w sprawności systemów i sieci informatycznych funkcjonujących w Biurze;
  • administrowanie serwerami Spectrum XXI;
  • zarządzanie bazą danych Spectrum XXI;
  • administrowanie jawnymi i niejawnymi systemami teleinformatycznymi.